ساخت زنجیر استنلس استیل 316L

اقدامات تعمیراتی و اصلاحی انجام شده

الف-تامین و نصب پارو و متعلقات

در این خصوص با توجه به نقشه های تهیه شده توسط واحد دفتر فنی و مهندسی کارگاه مرکزی و نمونه اصلی قطعه مذکور با توجه به نوع متریال قطعه که توسط آزمایشگاه های معتبر آنالیز و تعیین متریال گردید اقدام به ساخت قالب جهت تولید آن نموده و پس از تولید چند نمونه اولیه و برطرف نمودن معایب موجود و اخذ تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر در خصوص مطابقت متریال تهیه شده با نمونه اصلی و نیز بازرسی حین تولید توسط واحد دفتر فنی و مهندسی کارگاه مرکزی ,تولید قطعات صورت پذیرفت .

ب- تامین و نصب پایه های اتصال زنجیر به پارو

در این خصوص به دلیل پیچیدگی نوع تولید قطعه جهت ساخت از نمونه اصلی استفاده شده و  با توجه به نوع متریال قطعه که توسط آزمایشگاه های معتبر آنالیز و تعیین متریال گردید , اقدام به ساخت قالب جهت تولید آن نموده و پس از تولید چند نمونه اولیه و برطرف نمودن معایب موجود و اخذ تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر در خصوص مطابقت متریال تهیه شده با نمونه اصلی و نیز بازرسی حین تولید توسط واحد دفتر فنی و مهندسی کارگاه مرکزی ,تولید قطعات صورت پذیرفت .

ج- تامین و نصب زنجیر

در این خصوص نیز به دلیل پیچیدگی نوع تولید قطعه جهت ساخت از نمونه اصلی استفاده شده و  با توجه به نوع متریال قطعه که توسط آزمایشگاه های معتبر آنالیز و تعیین متریال گردید , اقدام به ساخت قالب جهت تولید آن نموده و پس از تولید چند نمونه اولیه و برطرف نمودن معایب موجود و اخذ تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر در خصوص مطابقت متریال تهیه شده با نمونه اصلی و نیز بازرسی حین تولید توسط واحد دفتر فنی و مهندسی کارگاه مرکزی ,تولید قطعات صورت پذیرفت .

د- اصلاح ریل استیل و اطمینان از توازی و هم سطح بودن آن

پس از دمونتاژ تجهیزات , اقدام به چک و بررسی توازی و هم سطح بودن ریلها صورت گرفت که با روشهای تعمیراتی اصلاحات انجام پذیرفت در قسمت انتهایی ریل دیواره ضلع شمالی قسمتی از ریل دارای شکستگی بود که این عیب باعث گیر کردن پاروها به ریل شده و در نهایت منجر به شکستن پاروها و زنجیر ها شده است لذا با اصلاح این قسمت و اضافه نمودن ریل و افزایش طول ریل این عیب مرتفع گردید که در تصاویر به صورت کامل مشخص می باشد .

ه- اصلاح لقی بین پاروها و دیواره های بتونی با توجه به حرکت  پاروها جهت جمع آوری هیدروکربن ها

پس از بررسی های انجام شده مشخص گردید که در زمان ساخت این حوضچه سازنده اصلی دیواره ضلع جنوبی حوضچه را در راستای سطح بیرونی چرخ زنجیر گیربکس محرک سیستم در نظر نگرفته است که این مسئله باعث میشود که فاصله لقی بین دیوار حوضچه و انتهای پارو از حد استاندارد خارج شود لذا از آنجایی که امکان تخریب این دیواره وجود ندارد با تمهیداتی که در نظر گرفته شد این فاصله به حداقل ممکن تنظیم گردید که در تصاویر کاملا مشخص می باشد.

و- اصلاح و تعمیر سیستم تخلیه

سیستم لوله تخلیه با توجه به نوع مکانیزمی که جهت تخلیه سیال استفاده شده است که از طریق اعمال شیب و نیز نیروی جرمی خود سیال انجام می پذیرد با بررسی های انجام شده تنظیمات و تعمیرات لازم انجام شد .

لازم به ذکر است با توجه به اینکه از اطراف لوله های تخلیه به دلیل ارتباط با حوضچه های کناری نشت سیال به داخل حوضچه B وجود داشت , بوسیله چسبهای آب بند مخصوص که مقاومت کافی در برابر این نوع سیالها را دارا هستند ترمیم و آب بند گردید .

Post a comment

Your email address will not be published.